اختراع دستگاهی به اسم چال لپ ساز آمريكا-1951

tarikh