در سال 1949 مسابقه بوکس رسمی بين خرس و انسان برگزار شد که درنهايت خرس پيروز شد

tarikh