دختران دانشجوی پزشكی در كابل افغانستان-1975

tarikh

 دانشگاه علوم پزشکی كابل زودتر از دانشگاه علوم پزشكي تهران تاسيس شد