سربازی در حال نجات كودكان در ميدان نبرد، ويتنام-1968

tarikh