قتل عام بوفالوها نظامیان دستور داشتند که بوفالوها را بکشند تا سرخپوستها به غذا دسترسی نداشته باشند. آمريكا -1850

tarikh