برچسب: آیا میدانید

آیا میدانید

بطور میانگین، مدال آوران المپیک 3 سال بیشتر از دیگران عمر میکنند.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

بطور میانگین، مدال آوران المپیک 3 سال بیشتر از دیگران عمر میکنند.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

بطور میانگین، مدال آوران المپیک 3 سال بیشتر از دیگران عمر میکنند.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

بطور میانگین، مدال آوران المپیک 3 سال بیشتر از دیگران عمر میکنند.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

در آمریکا کسانی را که دارای هوش بالای هستند پولیس استخدام نمیکنند.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

تمام پاندا های دنیا متعلق به چین است.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

گاوها از پله ها میتوانند بالابروند اما پائین آمده نمیتوانند.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

یک میلیارد ثانیه مساوی به 32 سال است.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

براساس تحقیقات انجام شده، نگهداشتن پول در دست و لمس آن باعث کاهش استرس میشود.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

بخاطر آلوده گی نوری، امروزه یک سوم مردم جهان قادر به دیدن کهکشان راه شیری نیستند.#آیامیدانید

Read More