آیا میدانید

افراد با آی کیوی بالا از همه کمتر نژادپرستند.