عكسي جالب از دختران ناصرالدين شاه، سال ١٢٦١. پ ن: اونی که رفته زیر صندلی ناصرالدین شاه هست

tarikh