پسر بچه اي در حال مسابقه دادن همزمان با چندين استاد بزرگ شطرنج كه درنهايت همه آنها را نيز شكست داد. فرانسه-1920

tarikh