آیا میدانید

لوگزامبورگ تنها کشور جهان است که توسط یک دوک اداره میشود.#آیامیدانید