آیا میدانید

براساس یک نظر سنجی در سال 2011 پنجاه ویک درصد مردم انگلیس خواهان اجرای دوباره حکم اعدام در این کشور بوده اند.#آیامیدانید