آیا میدانید

از هر 8 آمریکایی، یکی در مک دونالد کار کرده است.#آیامیدانید